ZbuIohet Ioja e frιkshme e Putin-it qe do e fusi ne gracke Perendimin / Putin po ofron paqe tani per Ukrainen qe pastaj te..

-Ru sia nuk ka arri tur të fitojë pas tre mujsh lu.ftë në Ukrainë dhe Vladi mir Putin po mendon lëviz jet e tij të radhës sipas gaze tës britanike Time presidenti rus po shqyrton propo.zimin e një ar mëpu shimi në Ukr ainë në përpjekje për të ndarë alea tët e Volod imir Zelensky dhe do ta detyr.ojë atë të bëjë lësh ime që ai nuk dëshiron.

Times shkru an se Putin është para nojak obs esiv dhe i izo luar por se e ka kuptuar se sul.min ndaj një vendi fqinj paqësor bëri llog aritjen më shkatë rruese të shekullit të 21të Times shruan se Putin e ka kupt.uar se ushtria ruse nuk mund të zgja së edhe tre muaj të tjerë dhe se duhet të gjejë një zgji.dhje për të dalë pa poshtërim nga lu fta.

Në këto kush te revista Time rap orton se javët e ardh.shme Putin do të shpallë fit oren dhe do të deklarojë se do tu ofrojë buj arisht një ar mëpushim ukr ainasve.

Më pas ai do të mbajë refer endume në zonat që ka push.tuar në Ukrainën Lindore për tu bashkuar me Rusinë dhe do të deklarojë e do ti konsiderojë këto kër kesa duke pritur reagimin ndaj propo.zimit të ar mëpus himit për të rritur presionin ndaj ukrainasve Putin do të njoftojë gjith.ashtu se është gati për bisedime paqeje në mënyrë që të arrihet një marrë veshje e plotë dhe i gjithë prob.lemi të adresohet në afatgjatë shkruan gazeta britanike.

Sigu risht ai do të sig urohet që këto biseda të mos për.fundojnë askund plani i Putin sipas Time është të ndajë Perë ndimin dhe të para.shtrojë një dilemë të tme rrshme për ukrainasit duke pretenduar se kërkon një paqe të qëndrueshme por një kohësisht duke mbytur ekono mikisht Ukrainës nëpër.mjet bl lokimit të daljes në Detin e Zi.

Bise dime të tilla mund të vazhdojnë me vite dhe Ukr aina mund të mbe.tet një eko nomi e gjymtuar e pa aftë për të ekspor.tuar grurin e saj shkruan Time.