Vjen një lajm i mire nga Izraeli per shtetin e Kosoves / Investime gjigande priten te ndodhin ne Kosove nga shteti i Izraelit

Pas vendosjes së marrë.dhënieve diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Izraelit, kanë filluar bashkë.punimet mes dy ven.deve në shumë fusha.

Investimi nga shteti i Izra.elit në Kosovë është përmendur nga ministri për Bashkë.punim Regjional të Izraelit, Esawi Frej, gjatë një konference të për.bashkët me Ministrin e Administrimit të Pu.shtetit Lokal, Elbert Krasniqi në Prishtinë

Ministri Frej tha se edhe sjellja e amba.sadores së Izraelit në Kosovë, dësh.mon miqësinë që e ka ky shtet me Kosovën, me ç’rast tha se jo të gji.tha vendet në Ballkanin Perëndimor kanë amba.sadorë izraelitë.

“Është vizita e parë e një mini.stri izraelit në Kosovë dhe kjo vizitë do të traj.tojë shumë gjëra. Populli i Izraelit ka kënaqësinë të inve.stojë këtu.

Do të gjejmë në ci.lat fusha do t’i vendosim inve.stimet tona, si në bujqësi.Jam i sigurt që qeveria izra.lite do të jetë shpejt këtu dhe hapi i parë i investi.meve në Kosovë.

Por, na nevojitet që ta njo.him njëri-tjetrin. Mirëpo jam i sigurt që jemi në rrugën e duhur, sepse kemi vull.netin.
Ne do të inve.stojmë, sigurisht… Kosova është e rëndësishme, dhe për këtë arsye kemi një amba.sadore këtu.

Jo të gjitha shtetet ballkanike kanë amba.sadorë të Izraelit, dhe Izraeli ka ambasador në 80 shtete.Në shumicën e shte.teve ballkanike nuk ka ambasador izraelit, por në Kosovë e kemii.

Jam i sigurt që me ngri.tjen e lidhjeve tona ekonomike kur të rritet tregtimi do të ketë ne.vojë më të madhe për një ambasadë.Në fillim e kemi një amba.sadore kur t’i fuqizojmë raportet tona eko.nomike ambasada do të hapet, por nevojitet kohë”, tha mini.stri Frej.

Frej, vizitën e tij në Kosovë e kon.sideron nder dhe moment historik, pasi u bë pikë.risht në një-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve bila.terale.Ndërkaq, ministri i Admi.nistrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, tha se vi.zitat do të jenë edhe nëpër komunat e Kosovës.

“Është vi.zita e parë e një ministri nga shteti mik i Izraelit në Kosovë pas njo.hjes nga shteti izraelit.
Një vizitë që është planifikuar për tri ditë me shumë akti.vitete, shumë fusha të për.fshira.
Do të kemi vizita edhe në qytete tjera, nesër do të jemi në Priz.ren për vizitë në monumente dhe trashëgimi kulturore të heb.renjve dhe të Kosovës.

Pas takimit tonë të për.bashkët, do të ketë takime me kryeministrin Kurti dhe mini.stren e Punëve të Jashtme, Gërvalla, ndërsa nesër me krye.tarë komunash.

Do të jemi në vizitë në spitalin e pediatrisë dhe do të kemi vi.zitë të qendrën ‘Handikos’ që do të dorëzohen karroca për fëmijët, të cilat i kemi do.nacion nga ky shtet.

Kështu që, është një moment i rëndësishëm, sepse po i thellojmë bashkë.punimet tona. Kjo vizitë është vetëm fillimi i shumë bashkëpunimeve tona të ndërsjella në shumë fusha”, thek.soi ai.
Dele.gacioni izraelit ka bërë homazhe te Pllaka Memoriale në nde.rim të viktimave të Holokaustit në oborrin e ndër.tesës së Kuvendit të Kosovës.