Tayip Erdogan nuk permbahet, e pabesueshme se si ai ak uzon Suedine dhe FinIanden / Ja cfare i quajti ata..

-Tayip Erdogan nuk permbahet, e pabesueshme se si ai ak uzon Suedine dhe FinIanden / Ja cfare i quajti ata..

-Presi denti turk Rexhep Tajip Erdogan tha të enjten se ven.di i tij do ti thotë jo hyr jes së Sue disë dhe Finlandës në NA TO duke përs ëritur të një.jtin qëndrim që mbajti javën e kaluar. Ne u thamë mi qve për katës se do ti themi jo hyr.jes së Sued isë dhe Fin landës në NA TO dhe do të vazh dojmë rrugën tonë ashtu tha Erdogan gjatë një konfe.rence me stu den tët në Ankara.

NA TO është një organ izatë sig urie dhe ne nuk mund të pran.ojmë praninë e org anizat ave te rro riste atje tha ai në fillim të kësaj jave Erdogan aku zoi të dy vendet për stre.himin e orga niza tave te rro riste ku rde.

Erdogan i refer ohej krye sisht Par tisë së Punët.orëve të Kurd istanit e cila kërkon një shtet të pa va rur në Turqi. Grupi ka qenë në një lu ftë të ar mat osur me Ankaranë për dek.ada dhe është cilësuar një org anizatë te rro r iste nga Turqia Shte tet e Bas hkuara dhe Bas hkimi Evropian Finlanda dhe Suedia kanë një komun.itet kurd megjithëse Erdogan nuk dha detaje se kujt i referohej.