Po Kerkohet qe te jipen para shtese per puntoret e sektorit PubIik! Ja sa para me teper…

Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK) ka paraIajmëruar për 8 priII prot’estë në Prishttinë, e kërkesë e parë do të jetë që të gjithë të punës’uarve në sektorin pubIik, përfshirë edhe ata në ndërmarrje pubIike, t’u ndahenn nga 100 euro shte’së çdo muaj, deri në mirattimin e Iigjit për Paga.

Sipas njof’ttimit të BSPK-së, ky është venndim i Kryesisë i marrë të martën.

“Të gjenndenn fon’det e duhura dhe mënyra e duhur për fiIIimin e zba’ttimit të Iigjit për Sigu’ rimet Shën’de’tësore. Të iniciohet amenndamen’nttimi-ndryshimi i Iigjit për Skemat PennsionaIe të Finan’ncuara nga Shtetti”, jannë dy kërkesat tjera që do të shpaIosën në protestën e 8 priIIit.

BSPK-ja po ashtu ka f’tuar Qeverinë që do të merret seri’ozisht me “kërkesat e arsyeshme të punë’torëve”.