Po Bëhet Nami Në Rrjet, Askush Nuk E Di Se Si Quhet Ky Frut?

Ka ça është fr yt i pasur me an tioksidantë dhe gjithmonë i vl erësuar si si mbol i shë ndetit, i pj ellorisë dhe i je tës së pë rjetshme.

Lëngu, farat dhe vaji ka ça ve janë ja shtëzakonisht popullor. Shumë studime kanë vë rtetuar se bëhet fjalë për një nga fr utat më shë rues në botë, për shk a k të nd ikimit po zitiv mbi si stemin ka rdiovaskular, ne rvor dhe k ockor.

Frutat e kuq përveç vi taminës C, gjithashtu janë të pa su ra me vi taminë P, B12, B2, B1, K, A, si dhe karoten të cilët st imulojnë re zistencën na tyrore të or ganizmit.

Ka ça është fr yt i pasur me an tioksidantë dhe gjithmonë i vl erësuar si si mbol i shë ndetit, i pj ellorisë dhe i je tës së pë rjetshme. Lëngu, farat dhe vaji ka ça ve janë ja shtëzakonisht popullor.

Shumë studime kanë vë rtetuar se bëhet fjalë për një nga fr utat më shë rues në botë, për shk a k të nd ikimit po zitiv mbi si stemin ka rdiovaskular, ne rvor dhe k ockor. Frutat e kuq përveç vi taminës C, gjithashtu janë të pa su ra me vi taminë P, B12, B2, B1, K, A, si dhe karoten të cilët st imulojnë re zistencën na tyrore të or ganizmit.