Parashikon me saktësì, I Rìu astroIog vjen me parаshikim: ja çka Do të ndodhë

Abhigya Anand u bë mjaft popullor në internet pasi parashikoi me saktësi pa ndeminë e C0 VΙD 19.

14-vjeçari përshkroi në një mënyrë mjaft të gu xi mshme sesi një ka ta st rofë e madhe do të pr ekte njerëzimin, e pas kësaj u zh duk për disa muaj.

Kur u rikthye online, postoi një video sesi do të jetë viti 2021 dhe çfarë zgjidhjesh do të kemi për të kaluar situatat e vës htira. Sipas adoleshentit indian, pro blemet e mëdha që sh kaktoi rreshtimi i planetëve dhe lidh jet mes tyre, do të zgjidhen ngadalë. Deri nëntorin e këtij viti, nga sa par ash ikon ai, ngërçi që sollën për pl a s jet qiellore, do të zh d uket gradualisht.

Njerëzve u këshillon 6 mënyra për të dalë nga kr iza, duke nisur nga besimi në Zot, e deri tek rëndësia për të for cuar imu nitetin e trupit. Për këtë që llim thotë se duhet të eks po zoheni sa më shumë në dritën e diellit e në ajër të pastër, t`i largohen teknologjive moderne e të bëjnë ush trime fi zike.