LAJMl I FUNDlT/ Erdogan ka tre kushte te rendesishme per FinIanden nese do te anetaresohet ne NATO te cilat jane..

LAJMl I FUNDlT/ Erdogan ka tre kushte te rendesishme per FinIanden nese do te anetaresohet ne NATO te cilat jane..

-Ministri i Jashtëm turk, Mevlut Cavusoglu tha se Suedia dhe Finlanda duhet ta nda.lojnë mbësh tetjen e grupeve TER R0. RlSTE në vendet e tyre, të ofro.jnë ga ranci të qarta sigurie dhe ta heqin ndalimin e ek.sporteve të Turqisë nëse duan që Turqia ta mbë shtesë anë.tarësimin e tyre në NA TO.

Duke folur pas një takimi të mini.strave të jashtëm të NA TO-s në Berlin, Cavusoglu tha se është takuar me ho.mologët e tij suedezë dhe finlandezë dhe se ata të gjithë po përpiqeshin t’i përgjigjeshin shqetë.simeve të Turqisë, shkruan agje.ncia kr oate e lajmeve, Index.
Ai shtoi se Turqia nuk kër. cënon dhe nuk përfiton askënd nga situata aktuale, por foli ve.çanërisht për mbësh tetjen e Suedisë për mili.tantët ku rdë P KK, të cilët Turqia, Bashkimi Evropian dhe Sht etet e Ba.shkuara i konsi derojnë orga nizatë TERR0. RlSTE.

Finlanda kon.firmoi sot se do të aplikojë për anët arësim në NATO dhe Suedia pritet ta ndjekë she.mbullin e njëjtë, në përgjigje të pus htimit rus të Ukrainës. Megji.thatë, shqetësimet e Turqisë mund të jenë një pe.ngesë, pasi çdo vendim për t’u anëta rësuar në NA TO kërkon mi.ratimin unanim të të 30 vendeve anë tare.

“Këtu duhet të ketë absolutisht garanci si.gurie. Ata duhet ta ndalojnë mbështetjen e organ izatave terro. riste”, u tha Cavusoglu ga.zetarëve turq në Berlin. Ministri i Ja.shtëm turk shtoi se Suedia dhe Fin landa duhet ta heqin nda limin e ek.sportit të disa prod ukteve të indust risë së tyre të mbr ojt.jes në Turqi.

“Pozicioni ynë është krejtë.sisht i hapur dhe i qartë. Ky nuk është kër. cënim, nuk janë nego ciata në të cilat ne po për piqemi t’i im.ponojmë inter esat tona”, tha ai. “Ky nuk është as po.pulizëm”, shtoi ai.
Erdogan befasoi NA TO-n.

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan be.fasoi al eatët e NA TO-s dhe vendet skandinave të prem.ten kur tha se Turqia nuk mund ta mbështe.së zgjerimin pasi Finlanda dhe Suedia janë “shtëpia e një numri organ izatash terro. ri ste”, por zëdhënësi i tij tha të shtunën se Turqia nuk i ka mby.llur dyert.

Cavusoglu përsëriti se Turqia, e cila u anë.tarësua në NA TO 70 vjet më parë, nuk është ku ndër një po.litike të dyerve të hapura. Ai tha se bi.sedimet me homol ogët suedezë dhe finlandezë kanë qenë të mira dhe kanë bërë su.gjerime për t’i zbutur shqet ësimet e Turqisë.

Ministri i Jash tëm turk vuri në dukje se ai u dha atyre “pr ova se terro. ristët jetojnë në vendet e tyre”. Cavusoglu për.sëriti mosre spektimin e Suedisë për pozi.cionin e Ankarasë, duke vënë në dukje se takimet e PKK po mbaheshin në Stokholm gjatë fund.javës.