LAJMI I FUNDIT: Flor Binaj nis punën e re, do të kapë “peshqit” e ko rrupsionit

Gjithçka është gati tashmë dhe “Pi ranjat” e A B C pritet të f uten në ak sion. Emisioni in vestigativ “Pi ranjat” ka pë rfunduar të gjitha pë rgatitjet dhe pr i t et që të fi llojë tr ansmetimin nesër.

Studiot janë ga ti, mo deratorët, g azetarët dhe teknikët po ashtu. Askush nuk e dinte gjer sot, por dr ejtues i emisionit do jetë ak tori Florian Binaj, kurse pr ezantuese kë ngëtarja Arilena Ara.

“Piranjat” pritet të fri.kësojnë çd okënd që ka ngj y er sa do p a k duart me pa ra të p ublike duke u bë rë zë ri kr yesor në ek r a n i p roblematikave të sh oqërisë, ndërsa nuk do të mu ngojnë si tuatat ga zmore.