LAJM I MIRE/ Ja se per cfare sherbejne 86 miIione euro qe u dhuruan nga Zvicrra per Kosoven..

-LAJM I MIRE/ Ja se per cfare sherbejne 86 miIione euro qe u dhuruan nga Zvicrra per Kosoven..

-Zvicra dhe Kosova kanë nën.shkruar një sërë marrëveshjesh dypalëshe, duke filluar nga çë.shtjet soc iale, mbr ojtja dhe nxitja e investimeve, e deri te bashkë.punimi policor e gjyqësor. Zvicra dhe Kosova ta.kohen një herë në vit për shkëmbim mbi çështjet dypalëshe dhe poli.tikës së jashtme, si dhe çështjet eko.nomike, me theks të veçantë, inve.stimet e Zvicrës në Kosovë.Zvicra pre.zantoi pasditen e djeshme programin e ri të Bashkë.punimit për Kosovën për vitet 2022-2025, ku është konfirmuar ndarja e 86 milionë euro.ve shtesë.Sektorët të ci.lat janë paraparë për t’u mbështe.tur janë:Projektet eko.nomike,Zhvillimi i demo.kracisë.

Ka.pacitete ujore.Ky program thek.son interesin reciprok të Zvicrës dhe Kosovës për ruajtjen e sta.bili tetit dhe nxitjen e pro.speritetit në Kosovë, duke marrë parasysh sfidat e reja, shkruan tutje alb.info.ch.

Vlen të the.ksohet se Zvicra është partneri i tretë më i madh zhvillimor bi.lateral i Koso vës dhe ndër të tjera, përkrah përpjekjet e qe.verisë për ta përmirësuar klimën e inves imeve. Falë mbës hte.tjes zvicerane, u miratua një normë ligjore më miqë.sore ndaj investimeve, si dhe u hapën më shumë mundësi të reja me ta.kimin e fundit.
Investimi i Zvicrës është gjith.ashtu një shenjë inkurajuese për zhvillimin e marrë.dhënieve ekon omike dyp alëshe.
Gjatë mbledhjes së djeshme, Thomas Kolly, dek.laroi se mbështetja e Zvicrës ka qenë gjith.monë e nxitur nga përkushtimi për t’u ndihmuar qyteta.rëve të Kosovës dhe vendit që të ecin për.para, shkruan albinfo.ch.

“Ne si Zvicër jemi këtu si amba.sadë, duke përfshirë edhe Bashkë.punimin Zviceran për Zhvillim, dhe siç e dini bashkëpunimin në fi.llim, ne ishim këtu si një nga vendet që e njo.hën Kosovën që në periudhën e parë të atij pro cesi. Ne jemi këtu që nga ajo kohë, që nga viti 1999 dhe do të qën.drojmë, por sigurisht që karak teristikat e bashkë.punimit tonë ndryshuan shumë gjatë viteve dhe natyrisht, kjo është jashtë.zakonisht pozitive. Pra, nga tetë shtete Kosova u bë realisht partner bashkë.punimi, dhe ky bashkëpunim do të zhvillohet më tej në të ardhmen” tha Kolly.Nga ana tje.tër, ministri i Mjedisit dhe Plani.fikimit Hapësinor, Liburn Aliu, tha se Kosova ka thelluar bashkë.punimin me Zvicrën në aspektin pol itik dhe ek onomik.

“Jemi mirë.njohës për ndihmën humanitare që shtetit zvice.ran i ka dhënë Kosovës qysh prej vitit 1999, dhe tani gradualisht duke u ba.zuar në dekada të miqësisë dhe marrë.dhënieve të ngushta midis dy vendeve po shënojmë partneritet me rastin e lan.simit të Programit të ri të Bashkëpunimit zviceran për Kosovën për vitet e ar.dhshme, për vitet 2022-2025. Marrëdhëniet diplo.matike midis dy vendeve tona, kanë nisur shumë vite më parë, rrugë.timi historik i marrëdhënieve tona eko.nomike, politike, shoqërore dhe njerëzore. Këto marrë.dhënie miqësore diplomatike dhe njerë.zore mes dy popujve sot janë më solide dhe më të fuqi.shme se kurrë më parë”, u shpreh Aliu.
Ndërkohë zëvendës.drejtoresha e Agjencisë Zvicerane për zhvillim dhe bashkë.punim, Ruth Huber, bëri të ditur se këto investime tregojnë miqë.sinë mes dy vendeve pasi që Zvicra është e para që ka njo.hur Kosovën si shtet.

“Marrëdhëniet mes Zvicrës dhe Kosovës nuk janë një hi.stori e zakonshme. Hi.storia në fakt na ka afruar më shumë. E kam fjalën këtu për dia.sporën e madhe kosovare që jeton në Zvicër dhe që ka ko.ntribuar në zhvillimin dhe pro.speritetin e vendeve tona, për refugjatët e shumtë që kërkuan strehim në Zvicër, gjatë kon.fliktit të viteve 1998-1999. Dhe, po i re.ferohem faktit që Zvicra ishte një nga vendet e para që e njohu Re.publikën e Kosovës në vitin 2008 si shtet të pa.varur, Programi i Bashkëpunimit Zviceran për Kosovën 2022-2025, është shpre.hje e partneritetit shumëvjeçar ndër.mjet dy vendet tona, është gjithashtu një ilustrim i sy.nimit tonë për të ofruar mbështetjen tonë të fuqi.shme për Kosovën me 86 milionë euro shtesë për katër vitet e ar.dhshme”, deklaroi Huber.
Gjatë mbledhjes, Huber ka folur për ndi.kimin që kanë pasur investimet e Zvicrës në Kosovë, duke po.tencuar se janë hapur vende të punës dhe është rritur për.mirësimi në qasje në ujë.

“Gjatë 20 viteve të fundit, përpjekjet e Zvicrës dhe bashkëpunimi i ngushtë me partnerët e saj në Kosovë kanë bërë të mundur arritjen e progresit të konsiderueshëm në disa sektorë të rëndësishëm, të identifikuar si fusha prioritete nga vetë institucionet e Kosovës, për shembull, në vitet e fundit, mbështetja e Zvicrës kontribuoi për të arritur rezultatet e mëposhtme: Më shumë se 600 mijë njerëz përfituan nga përm irësimi i qasjes në ujë të pijshëm në zonat rurale, një numër po aq i madh i qytetarëve kanë qasje në shërbime më të mira komunale, rreth 10,000 njerëz gjetën punë, dhe mbi 1 milion njerëz, që është më shumë se gjysma e gjithë popullsisë së Kosovës kanë mundësinë të përmirësojnë shëndetin e tyre duke qenë më të informuar se si të parandalohen sëmundjet kronike”, tha ajo.Huber përfundoi duke thënë se mbështetja e Zvicrës ka qenë gjithmonë e nxitur nga përkushtimi për të mbështetur qytetarët e Kosovës për të ecur përpara.