LAJM I FUNDIT / FiIIojne Ushtrimet se bashku mes ushtrise se Rusise dhe asaj te Kines per aryse se..

LAJM I FUNDIT / FiIIojne ush trimet se bashku mes ush trise se Rusise dhe asaj te Kines per aryse se..

-Rusia dhe Kina kanë zhvi lluar së bashku stë rvitjen e tyre të parë usht.arake që nga pus htimi i Ukr ainës nga Krem lini rapor ton The N ew York Times Sipas një zyr tari të lartë ame rikan qeveria kishte zhvilluar stër vitjet ushtarake në Azinë veri lindore ndërsa Pres identi Jo e Bi den u takua me lide.rët e Australisë Indisë dhe Japonisë në Tokio.

Zyr tari i cili foli në kushte anon imiteti tha se të dy vendet dërg.uan avionë lu fta rake mbi Detin e Japonisë duke vazhduar stërvitjet në jug drejt Detit të Kinës Lindore zyr.tarët e Koresë së Jugut kanë kon firmuar që atëherë se dy avionë ushtarakë kinezë dhe katër avionë Iu ftarakë rusë hynë në zonën e saj të iden tif.ikimit të mbr ojtjes ajrore

Stër vitja e përbashkët usht arake është një shenjë e lidh.jeve të ngushta midis Kinës dhe Rusisë në mes të Iu ftës së vazh dueshme në Ukrainë.