Ja per cilen kategori do te jepen para, Sipas vendimit te ri

Sipas rezultateve të dala nga ky publikim rezulton se gjatë muajit shkurt 2022, nga skemaa e ndihmees sociale kanë përfituar 25 811 familje me gjithsej 102 333 anëtarë, dhe nga skema për mbështetje materiale familjeve që kanë femijee me aftësi të kufizuara kanë përfituar 2 431 familje.

Bën të ditur se bazuar në Planin Vjetor të Statistikave Zyrtare 2022 nga publikimi në baza tremujore do të kalojë në baza mujore dhe do të vazhdojë si publikim i rregullt mujor.

Ky publikim ofron të dhëna për numrin e përfituesve nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve bazë të moshës, të pensioneve kontributpaguese të moshës, skemën e pensioneve për personat me aftësi të kufizuaraa.