Gruaja e P residentit të Ukrainës “Kam dy muaj pa e takuar tim shoq, tek ai po mb ështeten të gjithë”

Zonja e Parë e Ukrainës, Olena Zelenska, ka dhënë së fu ndmi një in tervistë ku ka treguar se se nuk e ka parë ba shkëshortin e saj që nga fillimi i lu ftës, pra më shumë se dy muaj më parë. Duke folur për ga zetën po la ke “Rz eczpospolita”, ajo tha se e kishte ndj e kur pr esidentin Zelensky ashtu si të gjithë të tjerët gja të fjalimeve të tij të tr ansmetuara në me di a.

Zelenska tha se ko nflikti nuk e ka ndr yshuar b ashkëshortin e saj pasi theksoi se ai gji thmonë ka qe në i ti llë, një njeri tek i cili të gjithë mund të mb ështeten.
Duke i bërë je ho në ko menteve të pr esidentit, ajo ak u z o i Rusinë për ko mplot për të kr y e r gje no c i d, diçka që Rusia e ka mo hu a r me fo rcë. Si doqoftë, sipas Zo njës së Parë të Ukrainës, ajo gjy k on që llimet re ale të rusëve jo me de klarata, por me ve pr i me.