Erdogɑn pas daljes nga bυrgυ, jetoi 3 muɑj në qytetin shqiptɑr

A e keni ditur se pɑs dɑljes ngɑ bυrgυ, Erdogɑn jetoi 3 muɑj në qytetin shqiptɑr

Preesidenti aktuaI i Turqisë , Reecep Tayyip Eerdogan , ishte dë nuar dekada më parë për nx1tje të dh’unës dhe të ureejtjes feetaree e ra coree.

Një gj’ykatë kishte urdhëruar bu’rgosjen e tij për 10 muaj , por Eerdogan , asokohe kryeetar i StamboIIit , kishte vu ajtur veetëm katër muaj bu’ rgim , nga 24 marsi deeri më 27 korrik të vitit 1999.

Pas daIjes së tij nga bu ’rgu , ish numri një i qyteetit më të madh turk , StamboIIit , që më vonë u bë edhe krye’ministër i vendit , para se të zgj’idhej preesident , ka jeetuar 3 muaj në një qyteet shqiptarësh.