Erdogan nuk po ndaIet / Ja se cfare ndaIese sapo i beri FinIandes e Suedise e ciIa nuk pritej sepse..

Erdogan nuk po ndaIet / Ja se cfare ndaIese sapo i beri FinIandes e Suedise e ciIa nuk pritej sepse..

-Presi denti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, sërish ka shprehur kundër.shtimin e tij për anë.tarësimin e mundshëm të Finlandës dhe Suedisë në NA TO.

Gjatë një ko.nference për media në Ankara së bashku me homol ogun e tij nga Algjeria, Erdogan tha se dele.gac ionet e këtyre dy shteteve, që pritet javën e ar.dhshme të qëndrojnë në Turqi, nuk duhet të shko.jnë në Turqi nëse ata shpresojnë që ta bin din Ankar anë për të ndry.shuar mendje sa i përket anëtar ësimit të tyre në alea ncën ush.tarake perën.dimore.Erdogan më 16 maj i akuz oi Fin landën dhe Sued inë se kanë dë.shtuar të kenë një qën.drim të fortë kundër militantëve kurdë dhe kanë vendosur sanksione ush.tarake ndaj Turqisë.“Asnjëri nga këto dy shtete nuk ka një qën.drim të hapur, të qa rtë dhe të fortë kundër organizatave te.rror iste”, tha Erdogan.

“Ne nuk mund të themi ‘po’ për ata që kanë vendosur san.ksi one ndaj Tur qisë për anë.tarë simin në NA TO, që është një organ izatë e si.gurisë”, shtoi lideri turk.Lideri turk e për.shkroi Suedinë si “qendër inku bacioni për org anizatat terr o.riste”, duke pretenduar se disa anëtarë të Parl amentit të saj mbështe.sin Partinë e Punët orëve të Kurdistanit.Partia e Punë.torëve të Kurdi stanit, që është në kryen gritje ndaj Tur qisë që nga viti 1984, kon.siderohet organ izatë ter ror iste nga Turqia, Shtetet e Bash kuara dhe Ba.shkimi Evropian.Finla nda dhe Suedia kanë njo.ftuar zyrtarisht se do të apli kojnë për anë.tarësim në NA TO, teksa janë rritur shqetësimet në këto dy shtete nordike pas pu.sht imit rus të Ukr ainës.