E PAPRITUR/ Britania e Madhe vjen me dekIarate per Rusine : Rusia po e humb vruIIin , dhe ja sa ush tri ka humbur..

E PAPRITUR/ Britania e Madhe vjen me dekIarate per Rusine : Rusia po e humb vruIIin , dhe ja sa ush tri ka humbur..

-Of ensiva e Rusisë në Donbas ka humbur vrul lin dhe është zva.rritur ndjeshëm.Kështu thekson Min istria e Mbr ojt.jes e Mbr etërisë së Bashkuar, duke shtuar se tr upat e Vladi.mir Putin mund të kenë hu mbur një të tretën e fo rcës Iuf.tarake to kësore dhe pajisje të tjera ajrore, përfshirë dr onët b0m.bar dues.]

“Në ku.shtet aktuale, Rusia nuk ka gjasa të përshpejtojë në mënyrë dram atike normën e saj të avanci.mit gjatë 30 ditëve të ardhshme”, para.lajmëron qe veria e Londrës.Nënsekretari i për.gjithshëm i NA TO-s, Mikrea Xheoana, nga Berlini u shpreh opt imist për re.zistencën e Kievit dhe rezul tatin e Iuf.tës. “Ukraina mund të fi tojë”, u shpreh ai.Rusët hodhën bom.ba zja rri ose fos fori në fab rikën e çel ikut Azovstal, pre.tendojnë aut oritetet e Kievit.
Ndërsa raportohet se ush.tria ukrai nase ka shtyrë tru pat ruse jashtë qytetit të dytë më të madh, Kha rkiv.