E MADHE / Nga Specialja ja pranojne kete kerkese Hashim Thaçit.

E MADHE / Nga Specialja ja pranojne kete kerkese Hashim Thaçit.

-Gjy,ka,të,si i Pro,ced,ur,ës Paraprake, Nicollas Guillou, ia ka pranuar kërkesën ish-presidentit Thaçi për shtyrjen e afatit për ris,hik,im,in e pa,rab,urg,im,it.Kërkesa e mëhershme e Thaçit, për të cilën raportoi lajmi.net kishte të bënte me shtyrjen e afatit për dërgimin e para,shtr,esa,ve që shërbejnë si materiale dhe argu,men,te për marrjen e një vendimi nga gjy,qt,ari.Kërkesa e mbr,ojtjes së

Thaçit bazohej në argumentet se mbr,ojtja është duke mbledhur materiale të rëndësishme që ndërlidhen me arr,esti,n shtëpiak të ish-presidentit.E kjo kërkesë është pranuar nga gjy,ka,tës,i Guillou.

“Pas shq,yr,tim,it të arsyeve të parashtruara nga Mbrojtja, në veçanti që kërkon kohë të mët,ejsh,me për mbledhjen e doku,men,eve në mbështetje të par,ashtr,esav,e të saj për rishikimin e par,abu,rgi,mit të z. Thaçi, gjy,qtar,i i pro,cedu,rës paraprake ko,nst,aton se është treguar shkak i mirë, duke gar,ant,uar zgjatjen e kërkuar të kohës. Në lidhje me këtë, gj,yqta,ri i pro,ced,ur,ës paraprake thekson më tej se z. Thaçi ka he,qur dorë nga e drejta e tij për ris,hikim,in e pa,rabu,rgim,it para ska,dim,it të af,at,it kohor prej dy muajsh të për,cak,tuar në ne,ni,n 41(10) të L,ig,ji,t dhe rr,egul,lin 57(2) të Rregullores.Gj,yq,ta,ri i pr,oce,durë,s paraprake gjithashtu konstaton se kërkesa është dor,ëzu,ar mjaftueshëm përpara sk,adi,mit të af,atit në fjalë”, thuhet në vendimin e gjy,qta,rit francez.