E keni ditur? Аrsyeja pse të v dekurit i v аrrosim 2 metrа nën dhe, do hаbiteni

Fraza “dy metra nën dhe” është gjithmonë sinonim i vd.e kjes, por a keni menduar ndonjëherë pse v a.rri i një personi duhet gërmuar në një thellësi prej dy metrash?

Me sa duket e gjitha filloi në Angli në vitin 1655, kur mu rt aja bub on ike g o di ti këtë vend.

Kur murtaja bu bo n ike u shfaq, kryetari i Londrës kishte nxjerrë një l igj se si duhet trajtuar ku fo m at për të paran dal uar përhapjen e infe ksi onit.

Asokohe ishte specifikuar se v a.r r et duhet hapur “të paktën dy metra thellë”.

Por në fund, rezultoi se nuk kishte pasur nevojë për ndonjë matje standarde të thellësisë së v a.r rit.

Li gji për gërmimin e v a.rr it në një thellësi prej dy metrash, rezultoi të jetë i kotë asokohe, pasi që të vd.ekurit vazhduan të përhapnin inf eks ionin pasi që ishin të mbuluar nga pleshtat që ba rtnin së m u ndjen tek të gjallët.

Në Amerikë, ky ligj ndryshon v a r ësisht nga shteti.

Në disa shtete, ark i v oleve u hi dhet dhe në një trashësi prej 18 inç.

Por, edhe v a. rret e cekëta konsiderohen si të pra nueshme.

Në disa shtete, thellësia e v a. rrit shkon deri në katër metra, në mënyrë që të ketë më shumë hap ësirë për të vd.e k urit e tjerë që do të futen në të njëjtin v a rr, ku zakonisht v a.rr o sen të af ërmit apo më të da shurit e tyre.

Por shtrohet pyetja, se në çfarë thellësie duhet të va.rroset një i vd.e kur?

Nuk ka ndonjë matje universale.

Madje në Britani të Madhe, vendimi për thellësinë e v a.rrit v a ret nga të afërmit e të v d .e k urit, por zakonisht gërmohet në një thellësi të mj aft ueshme që k afshët nuk do të mund të gër monin dhe të nxjerrin mbetjet e ark iv o lit..