E FUNDIT/ CiIa ishte arsyeja se Kosova u permend 3 here gjate takimit te grupit G7 ?! Mesoni gjithcka..

E FUNDIT/ CiIa ishte arsyeja se Kosova u permend 3 here gjate takimit te grupit G7 ?! Mesoni gjithcka..

-Në kom unikatën e përbashkët të lë.shuar nga G7, përmendet edhe rajoni i Ballk anit Perën.dimor, në mënyrë specifike edhe dia.logu mes Kosovës dhe Serbisë.

Ajo që ra në sy në këtë de.klaratë ishte edhe përmendja e Kosovës për tre herë kur fli.tet për Ballkanin Perëndimor dhe shpërfillja e idesë së Ba.llkanit të Hapur, që shtyhet kryesisht nga krye.minsitri shqi ptar Edi Rama dhe pre.sidenti serb Aleksandar Vuçiq.
Në fokus të dek.laratës, ka qenë thirrja drejtuar Kosovës dhe Serbisë për vazh.dimin e dial ogut kon struktiv, që lehtë.sohet nga BE-ja.

“Ne i bëjmë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të anga.zhohen në mënyrë konst ruktive në Dialogun e lehtë.suar nga BE-ja, të zbatojnë plotësisht të gjitha marrë.veshjet e kaluara pa vonesa dhe të norma lizojnë marrë.dhëniet e tyre përmes një marrëveshjeje gjithë.përfshirëse dhe ligjërisht të det yrueshme, e cila do të mundë.sojë real izimin e persp ektivave të tyre përk atëse evro.piane kontribuojnë në stab ilitetin rajonal dhe për.fitojnë të gjithë njerëzit në rajon”, thuhet në dek.laratë.
Gjithashtu, G 7 ka lavdë.ruar Shqipërinë, Kosovën, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut për sin.kronizimin e plotë me politikat e ja.shtme të BE-së, në vendosjen dhe zbatimin e san.ksioneve ndaj Rusisë.

“Kërkojmë nga Serbia që ta bëjë të një.jtën”, thuhet në dekl aratë.