E FUNDIT / Amerikanet duke patrolluar ne Kufirin Kosove – Serbi

KF,OR-i ka pu,bli,kuar pa,mje të pa,trul,limit të vijës ku,fitar,e mes Kosovës dhe Serbisë.Aty shihen ush,tar,ët e ushtrisë amerikane të ‘Alfa Troop’, duke patrulluar afër fshatit kufitar, Jarinje,

Sipas njoftimit, mbledhja e in,formaci,onit ndi,hm,on kom,anda,ntët e Ko,man,dës Rajonale të KF,OR-it në Li,ndje të marrin vendime dhe pla,nif,iko,jnë mi,si,on,et e ard,hshme.Fo,to,t janë bërë nga rr,eshte,ri Barbara Pendl