Dr. Specìalisti i njohur : Ja sa gram sodë buke duhet që të konsumoni në mënyrë që veshkat tuaja të mos..

Nga Alket Koroshi, mjek nefrolog : Bik.arbonat i natriumit – i përdorur prej kohësh, megjithëse spor.adikisht, për të k.orrigjuar ac.ido zën metab.olike në sëm. un.djen kro nike të veshkave – është du.kshëm më i mirë në ngad.alësimin e përparimit të sëm. undjes se sa kujdesi sta.ndard, dhe është i sigurt, tregojnë rezu.ltatet nga një studim i madh italian.

“Një nga shqetësimet në lidhje me përshkri.min e bik.arbonatit të natriumit tek pa.cientët me CKD ka qenë që ju mund të ngarkoni pac.ientët me natrium dhe që mund të çojë në mbing.arkesë të lëngjeve, presion të pakon.trolluar të gja. kut dhe efekte të tjera të pad.eshiruara”, thote Antonio Bellasi, MD, PhD, nga Bergamo Spitali në Itali.

Por “duket se bik.arbonat natriumi është shumë i sigurt. Ne nuk kemi parë ndonjë mbinga.rkesë të lëngjeve ose ndonjë efekt tjetër të padë.shiruar në p.acientët që e morën atë,” thote ai “Ndërsa unë mendoj se duhet të ketë akoma kujdes kur të përshkruani bik.arbonat për pac.ientët”, këto shqe.tësime nuk u vërt.etuan në popullatën që studiuam.

Bellasi prez.antoi re.zultatet nga përdorimi multice.nter, i Bika.rbonatit te sodiumit në studimin e insuf.icencës kro nike të veshkave këtu në në Kongresin e 56-të. Shoqatës Evropiane të Veshkave-Shoqata Evropiane e Dia.lizës dhe Tr.anspla.ntit (Qershor 2020).

Ky është studimi i parë i madh që tregon se ko.rrigjimi i a.cido. zës ishte i lidhur qartë me përparimin du.kshëm të ng.adaltë të CKD,” thotë Danilo Fliser, MD, nga Qendra Mjekësore e Universitetit Saarland në Homburg, Gjermani.
Sa bik.arbonat duhet përdorur në sëm. undjet kro nike të ve.shkave:

Synimi është të arrihet niveli i bik.arbonateve në gj. ak 24-28 meq/L.

Për të arritur këtë target do. za mesatare e bik.arbonatit të sodiumit që duhet dhënë është 6 gram në ditë.

Kjo duhet patur parasysh nga nefr.ologët në Shqipëri që japin gjithmonë do. za më të vogla të bik.arbonatit të so.diumit këtyre të sëm.