Cfarë kishte para’shikuar Baba Vanga për Lυfftën mes Rusisë dhe Ukrainës

Cfarë kishte para’shikuar Baba Vanga për Lufftën mes Rusisë dhe Ukrainës
SHlKΘNI ME POSHTE!

Baba Vanga gruaja e njohur si “No stt ra damusi nga BaIIkani” , u ka paraprirë shumë fat keeqësive natyrore dhe Iuf tërave gI obaIe para se të ndodhnin.
Gruaja e mis tershme , e verbër buIIgare para shikoi saktë 11 shtaatorin , ngritjen e ISIS dhe madje Bre xit , ndërsa ka bërë para’shikime edhe për vitin 2022.
SHlKONI ME POSHTE!

Edhe Nos tradamus njihet për para’shikimet e tij të ciIat tashmë disa janë të vërteetuara. Në mesin e te nsioneve mes Rusisë e Ukraainës , mediat ruse kanë pubIikuar para’shikimet e Vanngës dhe Nos traadamus të ciIët kanë zbuIuar se Fedeerata Ruse do të bëhet super f uqi dhe nuk do ta ndaIojë askush , madje sipas Vanngës udhë’heqësit e dy shteeteve do të shtrënngojnë duart.

Sipas proofecisë së Baba Vangës , disa fu qi sII ave do të kthehen në Rusi duke shttuar se të gjithë ata që janë Iarguar nga shteeti rus do të ktheeheshin sërish në troojet e tyre.
“Rusia ka saakrifikuar shumë. Askush nuk mund ta ndaIojë Feedeeratën Ruse. Të gjithë ata që janë Iarguar nga Rusia do të ktheehen sërish te ajo. Shteeti rus do të bëhet super-fuqi” , kishte para’shikuar ajo.