A do te kete krιze ushqimore sidomos te mieIIit ne Kosove / Vjen Iajmi qe patjeter duhet ta dini…

A do te kete K rize ushqimore sidomos te mieIIit ne Kosove / Vjen Iajmi qe patjeter duhet ta dini…

-NdaI esa e eksporteve të grurit dhe prod ukteve tjera eleme.ntare që kanë vendosur disa shtete shkaku i lu ftës në Ukrainë mund ta dërg.ojë botën drejt një kr ize ushqimore. Kri za mund ta prekë edhe Kosovën e cila pavar.ësisht prodhimit vendor secilin vit është e var ur edhe nga im porti.

Por çfarë po bën Qeve ria në këtë drejtim a ka Kosova mjaftue.shëm grurë dhe a mundet Qeve ria të ndër hyjë në çmime në rast të një kri.ze të tillë

Sekre tari i Për gjithshëm i OK Bsë Antonio Guterres ka dhënë alar.min për një kri zë glo bale ush qimore, që mund të zgjasë me vite. Para lajm ërimi i tij ka ardhur pas lu.ftës disa mujore në Ukrainë dhe vendimin e disa shte teve për të pezu lluar eks portin produk.teve eleme ntare, nga fr ika se do të mbesin pa to.

E nga një kri zë e tillë sdo të kishte si të shpët.onte as Kosova që varet nga imp orti edhe për produ ktet elem entare. Por a është duke u përg.atitur vendi ynë për një gjendje të tillë.

Gaz eta Express ka pyetur ekze kutivin për gru.rin që ishte thënë se do të imp ortohej nga Shte tet e Bash kuara të Amerikës, meqenëse shtetet prej ku impor.tonte vendi më herët këtë kul turë kishin pezu lluar eksp ortin dhe nëse për këtë gjë ka folur krye.ministri Albin Kurti, gjatë viz itës në Amerikë.

Për punën e grurit janë dekl aruar nga Shoq ata e Mul listëve të Kosovës të cilët kanë bërë me dije se ska vend për shqe të.sim kreu i kësaj shoqate Bas hkim Zejnu llahu i ka thënë Gazetës Express se s asia e grur.it që ka vendi mjafton deri në sez onin e korrje-shirjeve.